Nebulae 6 
HMSTG 751
Dark Doodad
IC 4605
 
 
 
LBN 406
Sh2-64
Sh2-33
 
 
 
Sh2-82 region
Sh2-83 region
vdB 123
 
 
 
LDN 988 region
vdB 143, LDN 1199
vdB 154